Samenwerking om jongeren makkelijker de arbeidsmarkt op te helpen

Gemeente Breda
Gemeente Breda

De overgang van school naar de arbeidsmarkt blijkt voor veel jongeren een grote verandering. Hierdoor vallen veel jongeren ook uit. Een nieuwe samenwerking moet dit tegengaan en het voor jongeren makkelijker maken om de arbeidsmarkt te betreden.

Verbinding

De samenwerking verbindt scholen die praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs bieden met het werkveld. Dit wordt gedaan door een overeenkomst aan te gaan met het Werkgeversservicepunt West-Brabant en het Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant. Donderdag werd de overeenkomst door alle betrokken partijen ondertekend.

Uit onderzoek van het RBL is eerder gebleken dat het leerlingenverzuim het afgelopen jaar was toegenomen. Daaruit bleek onder andere dat na de coronaperiode veel leerlingen moeite hadden om weer terug te gaan naar school.

Stappenplan

Om ervoor te zorgen dat minder jongeren uitvallen en de overgang naar de arbeidsmarkt verbetert voor jongeren zijn drie pijlers aangehouden als richtlijnen. Jaap Oomen, netwerkcoördinator PRO.VSO: “Door drie concrete pijlers te benoemen zorgen we voor een optimale samenwerking tussen de verschillende partijen. Het realiseren en toepassen van een generieke werkwijze bij regionale PRO.VSO scholen is de eerste stap en valt onder pijler één. Deze werkwijze is uitgewerkt in een routekaart die zowel de PRO.VSO scholen als de WSP’s gebruiken.

Pijler twee is gericht op het bevorderen van uitstroom naar overheid en onderwijs als werkgever. Met deze samenwerking committeren de betrokken partijen zich door het beschikbaar stellen van stageplaatsen en werk-leerplekken voor het volgende schooljaar.

Een leven lang ontwikkelen valt onder pijler drie. Veel jongeren stoppen tijdens het eerste jaar met hun vervolgopleiding. Met de regionale MBO-aanbieders en het Regionaal Bureau Leren wordt een maatwerkaanpak ontwikkeld zodat jongeren die uitvallen niet van de radar verdwijnen, maar in beeld blijven bij scholen en de juiste instanties.”

Doelen

Zestien gemeentes in West-Brabant zullen samenwerken om ervoor te zorgen dat verschillende doelen worden behaald. Allereerst staat het terugdringen van de uitval en het verzuim centraal. Ook willen de verschillende organisaties ervoor zorgen dat er een centrale manier van communiceren komt. Daarnaast moet het onderwijs beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Deze doelen moeten behaald worden door jongeren goed te begeleiden en nauw samen te werken.