Privacy

Stichting BredaNu hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten, partners, sponsoren
en leveranciers. Wij dragen er zorg voor dat de gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk
worden behandeld. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, kan het zijn dat er
bepaalde gegevens nodig zijn. Hier wordt uitsluitend om gevraagd als dit nodig is in
navolging van de kwaliteit en veiligheid van onze bedrijfsactiviteiten. Stichting BredaNu
volgt hiermee de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin eisen worden
gesteld aan het gebruik en de verwerking van privacygevoelige informatie.

 • BredaNu verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met het doel
  waarvoor deze zijn verstrekt.
 • BredaNu verwerkt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het naar
  behoren uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten.
Persoonsgegevens

Als je klant, vrijwilliger, leverancier of partner bent bij BredaNu of je per mail contact
opneemt verwerkt BredaNu (mogelijk) jouw persoonsgegevens.
De gegevens zorgen ervoor dat BredaNu:

 • overeenkomsten financieel en administratief kan sluiten;
 • de beoogde werkzaamheden en bedrijfsactiviteiten kan uitvoeren;
 • de verplichtingen als werkgever kan nakomen;
 • klanten, geïnteresseerden of sponsoren kunnen bereiken als dit nodig is;
 • de werkzaamheden en bedrijfsactiviteiten verder te kunnen ontwikkelen.
  Verstrekking aan derden
  BredaNu verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij:
 • dat verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor een overeenkomst die BredaNu
  met de eigenaar van de gegevens heeft gesloten en;
 • deze daarvoor toestemming heeft gegeven.
Beveiliging gegevens

BredaNu verwerkt persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dat betekent
onder andere dat deze gegevens alleen worden verwerkt in navolging van het doel
waarvoor ze verkregen zijn. Tevens worden de verkregen persoonsgegevens beveiligd tegen
onbevoegde toegang en kunnen de aan BredaNu verstrekte gegevens alleen door de
directie worden ingezien. De beveiliging bestaat uit:

 • Alle medewerkers van BredaNu hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien
  van alle persoonsgegevens waarover zij voor de uitvoering van hun
  werkzaamheden bij BredaNu de beschikking krijgen.
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een
  goede bedrijfsvoering. BredaNu zal zich altijd aan de wettelijk voorgeschreven
  bewaartermijn houden als deze van toepassing is.
 • Al onze pc’s staan in een afgesloten ruimte, waartoe alleen bevoegd personeel
  van BredaNu toegang hebben.
 • Websitegebruik wordt niet vastgelegd. Er wordt wel bijgehouden door hoeveel
  personen de website bezocht wordt maar deze telling is anoniem. Er wordt dus
  niet bijgehouden wie de website bezoekt.
 • Bij emailverkeer met meerdere geadresseerden wordt waar mogelijk gewerkt
  met BCC.
 • Onze pc’s zijn beveiligd met ESET-antivirus.
  Rechten betrokkenen
 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens
  worden verwerkt en wat het doel hiervan is.
 • Recht op inzage: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de
  privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Recht op correctie aanvulling of verwijdering van gegevens: Het recht om
  verwerkte gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Verwijderen
  kan alleen als de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard
  dienen te blijven.
 • Recht van verzet: het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van
  jouw gegevens te verzetten.
  Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacy disclaimer, dan kunt u met ons in contact
  komen via de contactgegevens op de website. Feedback of eventuele suggesties worden
  altijd gewaardeerd. Geeft u dus vooral aan op welke punten wij onze service zouden kunnen
  verbeteren.

Heb u nu direct vragen of opmerkingen over deze verklaring? Mail dan naar:
redactie@bredanu.nl